Dag 365 – Ooldjoarsdag

Vandage is het un lessen dag van’t joar èn un lessen dag van  mie 365-dage project!
Kot samengevat veun ik het un mooi project. Het joar is sneller vuurbie ègoan dan’k dache, mear dat zeg iedereene aaltied. Dan heur’j: “Oh, ist joar nò àl vuurbie? Wat geet de tied toch hard…” Mear het is eigenlijk àànders, de tied geet aalt eawn làànkzaam en wie vleengt der duurhen!
War ik bedoele met dat het joar sneller vuurbie gung dan da’k dache is is da’k völle meer probleemn harre  verwach um elken dag  un foto te maakn den mie anstön. Dat leup nog wàl lös. Vuural toen ik nog un tekst in het platte gunge skriewn. Dat beväl mie good umdat het mie net iets makkelijker ofgung dan in het Nederlàànds. Het skriewn van de tekst, met achterof een grondige correctie duur miene vrouwe, gung good.  Kloarbliekelijk is het gèètje in mien’n nekke grötter dan da’k zelf dache…
Ik heb veerder gen biezuundere thema’s had vuur miene foto’s (behalve dan de Grote Viewe van’n Waterhook en oonze vakàànsie), mear ik hoppe dat de foto’s een aardig oawerzich gaf waj zo à  in un joar met maakt. De foto’s zorgt er ok vuur dat het joar  nog un keer op ni’js beleawt (gedeeltelijk). Ik deanke da’k ter owaer un tiedje  wier geerne in terug bladere. 
Ie leert van zo’n project wà hoe oe fototoestel in mekaar zit en welke instellingen (knöpkes) ie munt gebroekn vuur de verschillende foto’s. Doarnoast bi’j  gedwungn um te kiekn wat un mooin foto zol könn wönn: Wat is mooi um op’n foto te zettn en woer muj goan stoan vuur’n mooin foto. En dan vaalt op dat er völle meer dinge de meuite sind um op’n foto te zettn, dan da’j zelf oorsproonkelijk dèènkt. 
Ik heb meer èleerd waj oet Photoshop könt haalnt. De meeste foto’s muj  iets rechzettn, biesnien on ophaaln (kluur).  Smangs  gebreuk ik ok wat meuilijkere effecten zoas bie miene vleengde eapeln (dag 61), het eeknblad in’n haarfst (dag 280) en de tuugpinne (dag 78). Mooi um te doon en te learn.

Het is ok wàl fijn um de kommende tied neet meer te hoown deankn um elken dag een foto te maakn, Ik zalle es zeen hoe dat geet…

Ik hop dat uuleu dur ok van hebt genötn en veun het leuk um dur zo nou en dan wat van te heurn. Ik dàànke oe!

As leste wo’k oe allemoal een heel good en gelukkig 2014 tooweansken!

Ps. Oonderstoanden foto hebt wie, as twee volwassenen van veer boang de veertig Glimlach (as miene vrouwe dit les wordt het eawn wat meender) , vanoangd èmaakt: Spöln met sterretjes, ofwel ie beent er nooit te oold vuur…

Dag365

Dag 364 – Verhuuzing

Vandage he’w èhelpn de buurn te verhuuzen. Un hoop hen en wier geslep met deuzen en meubels van ‘n Eawersdiek noar de Goorse weg. Mear oeteindelijk is alles good èlukt en bint de buurn oawer! Met un betje manoevreern met’n auto duur de drekzooi op de stroate en met de hulpe van völle leu lukkn het um alles van binn’n noar boetn en wier van boetn noar binn’n te kriengn. De oetdaging van vandage (nee, gen probleem) was de waskemachine, want dat zwoare geval moss noar de eerste verdeeping.  Wie hebt het apparaat met de stekkoare noar binn’n èbrach en vervolgens hew um met ons dreeën de trappe oppebuurt, den natuurlijk net strak in de vaarve zat. Good oetkiekn dat er niks beschadigen. Wat un gewichte zit er dan wier in zonne waskemachine!Het leek wàl of ze er un extra betonn’n  reenk in hànn èdoan. Of zoll het komn duur’n naam want het was un Miele. Hoe diegelijker un naam, hoe zwoarder de waskemachine?
Het wasken in un teil hà vroger miskien wàl ziene nadeeln mear bie’t verhuuzen hat zeker ok wà ziene vuurdeeln! Eawn het teiltje met water leug gooin en ie konn’n met ene haand verhuuzen, ofwel met twee vingers in’n neuze! 
Dag364b

Dag364a

Dag 363 – Typisch Tweants

Dit is vuur mie zo’n typisch Tweants plaatje: Nè grootn eekn met doaroonder un klein stukn va`’t dak van un oole boerderieje.
Vuur degene det neet wet woer dit is: Dit bint de beume bien’n Sokkert an’n Witmoesdiek.

Dag363

Dag 362 – Hooltopslag

Met al die fratsen van het hooltzaangn is het dan toch zoveer èkömn: un hooltopslag is vandage officieel in gebroek ènömn. Een heel festijn: de vrouwe hef het lintje duurèknipt, un wethoolder sprak un kot woord met as thema “herinrichting van het buitengebied op een landschappelijk en financieel verantwoorde wijze” en doarna was ter koffie en un borreltje vuur alle  genodigden.
Noa al dat feestgedruis hebt wie de hooltblökke der gauw oppèstapeld. De eerste constructiefoutjes komt dan ok noar vuurtn. Un belangrieksen is da’k de ziedkààntn dichte murre maakn um te vuurkomn dat het hoolt alle kààntn oet geet rolln. Dus dat goa’k de kommende wekke repareern…

Dag362

Dag 361 – Wat dooj noa de Kasdage?

Hoolt zaangn, wat ààns! Het ofdak van Dag 329 dat oonder architectuur is èbouwd, zol toch un keer in gebroek munn wörn ènömn. Dus ik binne begönn um een restant sloophoolt in kotte bölle te zaangn. Dan kan ik dat mooi oonder het ofdak te dreungn lengn.

 Dag361b

Dag 360 – Wat dooj op’n tween kasdag?

Dat is een retorische vroage “Wat dooj op’n tween kasdag?”, want feitelijks weej het antwoord àl, namelijk neet völle! Noa de “inspanningen” van gistern, die met name wànn gericht op het gastronomische  vlak, doo’w vandaage mear heanig an. Neet te völle etn en wat beweangn… Vandoar da’w vanmiddag un stukn hebt èleupn op’n Nijverdalsen Baarg. Doar was un kaswandeling oetezet, vuur leu die met het zelfde probleem zattn as wie. En dan kom ie van alles teangn, zoas un lessen midweenterhoornblaozer van’t joar en un schoapskudde met herder…

 

 Dag360a

Dag360b

Dag 359 – Orion

Was het gisternaongd zo bewolkt daj niks konn zeen, vanaongd was het stearnheelder. Dus een ideaaln aongd um nè foto te maakn van de stearnloch. Um nè goein foto te maakn muj vèèrder gen àànder lech in de buurte hemn, dus ik binne mear noar achtern ègoan en doar heb ik vanoet de weide un antal foto’s èmaakt van de stearnloch. Ie hebt absoluut un statief neurig umdaj foto’s maakt met een belichtingstied van 30 seconden. Un camera mag dus absoluut neet beweangn. Wat ok interessant um te zeen is,  aj foto’s maakt met’n lens langer lös dan 30 seconden, dat er dan vuur de stearn gen puntjes mear kotte streapkes op’n foto komt. Dit koomp umdat de aarde dreait. Het lik of dat de loch dreait, mear het is natuurlijk de aarde. Ik wusse neet daj dit àl zo snel konn zeen op’n foto.
Op de foto’s hieroonder zeej het stearnbeeld Orion, verneumd noar un jager oet de Griekse mythologie.

Un oetleg:
Orion lik op nè zààndleuper. Leenksboangn lig Betelgeuze, nè rooie reuze, den an het èènde van zien leawn is.  Rechtsboangn is Bellatrix. Rechtsoonder lig Rigel, nè blauwe superreuze (ok nog bekèènd van Startrek) en leenksoonder Saiph. In het milln lingt 3 stearn op nè riege schuun omhooge. Dizze wordt de Gordel van Orion of Jacobsstaf èneumd. Dizze wordt zelfs in’n Biebel èneumd in Job 38 vers 31. De dree stearn in nè bienoa verticale liene noar beneen vormt het Zwaaard van Orion.
Helemoal leenksoonder, in het verlengde van’n reem lig Sirius, de heelderste steare an’n hemmel, noa de zunne.

Dag359a

Dag359d

Dag 358 – Derk met’n beer

Het is vanaownd Kasaownd ofwel Mirreweenteraownd. Volgens un oole sage  koomp vanaownd Derk met’n Beer duur de loch langs en den neamp alles met wat neet vaste zit. Dus ie munt oe aarf kàànt hemn op Kasaownd. De hekke van de weidns muj ok lös loatn stoan zodat Derk ongeheenderd toegàànk hef.En ie munt ok nog witte strèèpn op de beume zettn zodatte doar neet teagnan feurt. 
Wee is Derk en wat is un beer? Wee precies Derk is wet niemand, mear vermoedelijk stamte of van de Germaanse god Fro, den op un eawerzwien met gooln bössels duur de loch jaangn. Een soort demon dus, vuur wie het Achterhookse en Twentse vuurgeslachte  un heiligen ontzag koestern. Ze durven zelfs zienn naam neet oet te sprekn, oet vreze hem te roopn. Vandoar dat ze’m Derk neumn. Derk zit op’n  un onmeunig groot weeld vaarkn, ofwel un beer.
Dus vanaongd mear heel good oetkiekn ai boetn komt. Mear met den reagn van vandage hej groote kààns datte zich neet zeen löt…

Dag358b

Dag 358 – Hoondewèèr

Wat’n wèèr was’t vandage. Nat, nat en nog eens nat. Ech hoondewèèr. Dus doarumme mear un foto èmaakt van “de vrouwe” (Glimlach) den met “‘n hoond” un stukn hef èleupn. Um het nader te personalificeren of hoej dat ok neumt: Marian en Ylva.

Dag358

Dag 357 – ZMK

Dit is neet wa’j deankt, namelijk een Zeer Meuilijk Keend (alhoewel smangs…), mear het is gewòò Zoon Met Kruukoare. Wie hebt vandage wat plààntn oet’n tuin noar achtern èbrach, zodaw dur de kommende joarn ok nog plezeer van könt hemn.

 Dag357