31 oktober 2015 – Deepe Hel

Vandage bi’k noar Hooltn èwes um de finish van de Diepe Hel Loop te bekiekn. Doar leupn wat kundigen op de 10 kilometer en die mòk toch zeen finishen. Het is aaltied mirakels mooi te zeen hoe sommige hardlopers ankomt bie de finish. Un een’n is nog fris en fruitig en vlög nog oawer de weg (zoas die vrouwe hieroonder) en un ààndern is kets kapot en kan hoaste neet meer. ‘n Moond hàànk wiedwaangs lös van vermeuidheud, Sommigen trökn nog un leste eindsprint der oet, die galoppeern noar de finish hen! A’k dat zee deank ik bie miezelf dat ze oonderweg nog wàh harder hadn könn loopn. Mear ja, ie kent het sprekwoord, de beste hardlopers stoat an de kaànte….

31 oktober 2015

31 oktober 2015b

30 oktober 2015 – Speegels

Vuur de fotoclub ha’w gisteraownd un opdrach um twee foto’s met as thema “Speegeling” in te leawern. Eén van de fot’s zeej hieroonder. De oongn bint de speegels van de ziel. A’j wat secuurder kiekt (un keer op’n foto klikn maakt datte wat grötter wordt) zeej in oonderstoanden foto dan ok wat er zich ofspölt in de wereld en woe wie oons dròk oawer maakt.

30 oktober 2015

29 oktober 2015 – Stilleawn

De oole schildermeasters konn prachtige stilleawns maakn. Alles op het schilderi’je hà vake un betekenenis. Wörn der vruchen (appels, peern) wierègeewn, dan duudn dit op oawerdoad en dat ze snel vergoat (net zo as het leawn). Un horloge, klokke of doodskop gaf wier dat alles vergàànkelijk is. Citroenen stönn symbool vuur zoere leefde en vaalse vriendskop. Doarnöast hadn de vruchen ok heel vake un christelijke symboliek. Ak dat allemoal wille oetlengn bi’k nog wàh eawn beazig. Dat doo’k dus neet. Ie könt het völle better noaleazen op op dizze site.
Ik heb zelf ok un stilleawn op’n foto èzet.  Gen vruchen, klokn, doodsköppe of citroenen, mear wat oetgeloopn dahliaknolln in un oole màànde, kapotte bloompötte en un geeter. De symboliek van dit is dat alles vergàànkelijk is en kapot geet. Mear ok dat oet zulke broene, oetgedreugde knolln toch wie ni’j greun leawn koomp! Doar köj zo un hele preake oawer hooln. Dat wi’k oe nò ok bespoarn, want het is nog gen zundag…

29 oktober 2015

28 oktober 2015 – Haarfst in’t kwadraat

Dizzen foto gef tenminste good an dat het haarfst is: ‘n haarfstaster bleuit zo asse nooit hef èdoan (zoonder schimmel an de blààn) en de groond lig bezeaid met ròò blààn. Ik veen het alleanig genne mooie kluurncombinatie, mear dat zol ok könn duurdat miene blik enigzins verkluurd is duur’n haarfst….

28 oktober 2015

27 oktober 2015 – Keuns in de weide

Op het plattelàànd bi’w op drok met keuns beazig. Hieroonder zee’j un foto van de leste activititeit op dit gebied:”Keuns in de weide”. Dizzen rikkepoal is an de boangkàànte hoogspersoonlijk duur mie vuurzeen van un wittn bàànd (das Weisse Band). Dit gef de relatie wier tusken het weidelààndskap en het gebroek hiervan duur mens en dier (wit is de gemeenschappelijke kleur bie rood-boonte en zwat-boonte beeste). Iets veerderop he’k un tween rikkepoal van dezelde kunstuiting vuurzeen. At dat gen subsidie weard is… Ik zal es eawn bie de gemeente en de proveensie noavroangn.
In 2008 bint ter op alle laneernpöale langs de A12 (Den Haag – Duutse greanze) reangnboogstickers èplakt die de samenhang tusken snelweg en omgeving mossen verstarkn. Dit wörn de Regenboogroute èneumd. Kossen hiervan bedreungn € 120.000. Ik vroage vuur mien keunsproject aanzienlijk meender. Met 10% doarvan bi’k àl lange tevrean! Glimlach

Ps. Mog oe nò ech deankn dat dit keuns is, dan he’j het verkeerd. Ik heb ze wit èskilderd umdat ze miln in de weide stoat. Zie valt zo better op vuur de trekkerbesteurders

27 oktober 2015

26 oktober 2015 – ‘t Exoo in’n haarfst

Zoas gistern èskrèèwn, vandage un foto van een wat kluuriger haarfslààndschap. Dit is de Exoobrugge  met doarnöast het oole brug- of tolwachtershuuske woer vrogger  Poortn (den brugwachter was) in woon’n. De beume kluurt volop duurdat de zunne der op schient, Dizzen foto köj alleanig mear ‘s morns maakn, umdat ‘s middaangs de zönne achter de beume zit.
De weide op de vuurgroond het de Voele Moat. Ik weat neet woerumme dat dat zo het, mear kloarbliekelijk was het vrogger neet al te beste groond.  Het is nog steeds een nat stukke làànd.  Karel van Derk van Karel (‘n mooin langn naam) heurt dizze groond. He is dan ok aaltied knap late met het meain van het grös op dize groond. Op zien Tweants èzegd “he is neet één van de eersten met het meain”.26 oktober 2015

25 oktober 2015 – Greun plaatje

Ik trökke der vanmiddag op oet un een mooin haarfstfoto te maakn, mear de beume bint meender verkluurd a’k dache. De eekn bint nog good greun met hier en doar un gel blaadje. Sommige beukn bint àl wàh verkluurd, mear die stönn neet op de route den as ik fietsen. Morn wier un ni’je poging…

25 oktober 2015

24 oktober 2015 – De kleenke

Hieroonder un vuurbeeld van een echte duurkleenke. Dat zeej rechtevoort neet meer zovölle in de stalduurn. Doar hebt ze nòj vake duurkrukn in de duure zittn of zie hebt skoefduurn.
Nè kleenke is een sloetiezer an de duure. Het koomp van het oold-Nederlààndse woord “clinke”, dat is un iezeren booltn um iets vaste te zettn. In dit geval is het un vallnd duuriezer. De kleenke zit an de binn’nkàànte van de duure en hàànk in nè neuze of haakn met nè oplooprugge, den an un duurpos is vastemaakt. At de duure dichte wördt ètrökkn dan vaalt de kleenke oawer de neuze.
Ie zolln hier nog un sprekwoord oawer könn maakn: “de kleenke op ‘n neuze krieng”. Dit is de oawertreffende trap van “het lid op ‘n neuze kriengn”. Kriej bie het lid nog ietskes, bie de kleenke kriej helemoal niks meer. Het zit op slot! Un vuurbeeld hoej met oole wëure toch wier ni’je sprekwoordn könt maakn.

foto2

23 oktober 2015 – Mais hakseln

Doar wordt nò met man en mach probeerd um un mais vuur het einde van dizze moand van’t veeld te kriengn. Vandage wànn ze bie oons iets veerderop bezig um un mais te hakseln. Dat geet rechtevoort zo snel met de 8- of 12-ri’jige hakselaars, da’j der op tied bie munt wean um un foto te maakn. Mear dat is mie èlukt. Ik har zelfs nog het geluk da’k un stukn op’n hakselaar met konne jaangn. Machtig mooi um te zeen hoe al den mais duurn hakselaar wordt oppeslokt. Un mooi stukn techniek!

23 oktober 2015 a

23 oktober 2015 c 23 oktober 2015 b

22 oktober 2015 – Ambachtelijk

Eén van de dinge woer ik mie oawer kanne opweendn is dat rechtevoort alles duurzaam en ambachtelijk mut wean. Dizzen blog is vanof vandage doarumme ok duurzaam en ambachtelijk bereid. Ik wear neet wa’j oe doar precies bie vuurstelt, mear het mut liekn da’k elk woord  afzonderlijk met un oole typmachiene hebbe typt woernoa ik ambachtelijk alles an mekaar hebbe plakt op un vel papier dat met behulp van un oole stencilmachine, den handmatig duur mie wordt bedeend, op het internet hebbe drukt (geupload neumt ze dat nò).
Zo ha’w vanwekke “ambachtelijke” scharrelei-bieslook salade. Ik wea neet wat hier ambachtelijk an is, want dit wordt gewoon duur een machiene bereid in een moderne saladefabriek. Ik heb nog nooit op un rommelmarkt of fair iemand het ambacht van salade maakn zeen beoefenen. Uleu wàh?
Toe’k wat nauwkeuriger het etiket gunge leazen op zeuk noar de ambachtelijke ingrediënten (Glimlach), versleuk ik mie hoaste in dizze salade. Wat zag mien ooge? Behalve 60% scharrelei zit er er ok o,2% bieslook in! Ofwel tweedoezendste van dizze salade besteet oet bieslook. En doarumme neumt ze dit scharrelei-bieslook salade… Binne beni’jd hoevölle kip der feitelijks in de kippnsoep van Albert Heijn zit. Of zol het voldoende wean datte der eawn oawer hen isse vleungn?

Nog un mooin link noar un filmpje van de Keuringsdienst van Waarde oet 2004. Ok toen was dit àh heel actueel…

22 oktober 2015 a

22 oktober 2015 b