31 oktober 2021 – Biester weer

Oonderweg van Leiden noar hoes kwamn wie vandage op de A1 bie Deawnter in un zwoare reangnbuje terecht. Keal, keal wat un reangn! Ik kon hoaste gen haand vuur de oongn zeen. Het reangn dat het dösken. Dit was met rech biester weer! No snap ik (as NS medewerker) ok wier woerumme het reizen in’n trein mie zo good bevaalt…

30 oktober 2021 – bolln potn

Ja, ie least het good, ik heb vandage bolln èpot. Gen bòlln, mear bolln. Dat lèèk mie toch net wat makkelijker (en ik hoowe neet van zulke deepe gäter te greawn…).
Tookn vuurjaor stoat er grote perken met tupln in verschillende kleurn te bleuin langs un oprit bie oons. Misskien dat er nog een hééél klein corsootje koomp…

29 oktober 2021 – Stilleawn

Vandage is het “Van vrooger vri’jdag”, ofwà ik heb un blog van 29 oktober 2015. Ik har vandage gennen foto emaakt, dus ik mosse mear gebroek maken van riek gevulde blogverzameling van de ofgeloopn joarn. DMK ofwà Dat Möt Könn…

De oole schildermeasters konn prachtige stilleawns maakn. Alles op het schilderi’je hà vake un betekenenis. Wörn der vruchen (appels, peern) wierègeewn, dan duudn dit op oawerdoad en dat ze snel vergoat (net zo as het leawn). Un horloge, klokke of doodskop gaf wier dat alles vergàànkelijk is. Citroenen stönn symbool vuur zoere leefde en vaalse vriendskop. Doarnöast hadn de vruchen ok heel vake un christelijke symboliek. Ak dat allemoal wille oetlengn bi’k nog wàh eawn beazig. Dat doo’k dus neet. Ie könt het völle better noaleazen op op dizze site.
Ik heb zelf ok un stilleawn op’n foto èzet.  Gen vruchen, klokn, doodsköppe of citroenen, mear wat oetgeloopn dahliaknolln in un oole màànde, kapotte bloompötte en un geeter. De symboliek van dit is dat alles vergàànkelijk is en kapot geet. Mear ok dat oet zulke broene, oetgedreugde knolln toch wie ni’j greun leawn koomp! Doar köj zo un hele preake oawer hooln. Dat wi’k oe nò ok bespoarn, want het is nog gen zundag…

28 oktober 2021 – In- of oetbreiding

Rechtervoort wordt oawerà in het boetngebied drok ebouwd. De ene kapitale villa noar un aandern wordt er neerepot. An geeld gen gebrek! Dit kon dankzij de royale rood-vuur-rood maatregeln van de gemeente Wierdn. De gemeente veendt nò ok dat het spuigaatn oetlöp, en hef de regels strakker èmaakt. Typisch un geval van “as het kalf verdreunkn is, dempt men de putte”. De ni’je regels komt te laate.
Ik vroage mie of: is dit nò oetbreiding van de dorpsbebouwing of is dit inbreiding van de leage plaatsen boetn het dorp. Volgens mie maakt dat zotoveran gen verschil mear oet…

27 oktober 2021 – Hoondekop

Kiek es an, un echen hoondekop van de NS! Den zöt er no knap gedateerd oet, mear un paar joar gelene (vrogger…) was het un heel modernen trein. Ik deanke a’j der nò in goat zittn dat de kwaliteit van de baankn oe hard zal teangnvalln. Harde plaankn en gen zachte comfortabele kussens. En geelt gen wifi! Dus toch mear blie met oonze SNG’s, ofwà de Sprinters Nieuwe Generatie. Dizzen mag mooi bliewn stoan in zien hoondehok ofwà het Spoorwegmuseum in Utrecht.

26 oktober 2021 – Loat de boele mear weain

Gistern he’k het grös èmeaid, alles lear der kaant en glad bie, mear het mag allemoal neet helpn. Vandage lingt wier net zovölle blaan op het gräs as gistern vuur het meain. Doar rest mear één good advies: niks doon en loat de boele mear weain!

24 oktober 2021 – Waandelweer

Het was vandage prima weer um te waandeln, en dat he’w dan okke doan. Wie bint as eerstens noa Moddergat egoan, un oold visserspleatske an de Waddenzee. In 1883 hef zich hier één van de grötste vissersrampen van Nederlaand offespölt. Bie un storm in meart van dat joar bint hier 121 vissers verdreunkn, woe ter 83 oet Moddergat kwamn. Muj oe eens vuurstelln dat dat nò was gebuurt!. Dat zol un ramp van wereldformaat wean. Het was toen ok un ramp mear wà van meender formaat umdat de media nog neet zo groot warn. Ik har der bievuurbeeld nog nooit iets van eheurd of eleazen. Het is doarnoa neet meer good èkömn met de visseri’je in dit dorp.
Vanof Moddergat he’w un heel stukke langs de kuste oawer un pad eleupn. In de vearte ko’w Ameland en Schiermonnikoog zeen lingn. Helaas stopn un pad in het water en wie woln gen natte veute, dus un oawerstek noar Schiermonnikoog he’w mear neet emaakt.

In’n middag he’w bie het Lauwersmeer, iets veerderop, richting Groningen, un stuk èwaandeld. Dit is nog un joonk gebied, want het Lauwersmeer is pas in 1969 ontstoan, noa ofsluting van de Lauwerzee. Het is nò vuurnamelijk natuurgebied en un militair oefengebied. De natuur was mooi, mear wie veun’n de omgeving redelijk völle van het zelfde (joonk bos). Un stukn loopn duur un oold cultuurlandschap, zoas van zommer bie Deepn, sprek oons völle mear an. Mear ja, wie konn nò neet kiezen …

De zeewering is ok neet mear wat het is èwes
De lange weg noar Schiermonnikoog
Un drek van Moddergat
In’n bos van Lauwersmeer
Oetzich op het Lauwersmeer

23 oktober 2021 – Schilderachtig

Vandage heẃ un heel stukke duur het noordoosten van Freeslaan efietst. Dit gebied in de buurte van Dokkum wordt ok wà de Friese Wouden eneumd, en dat koomp volgens mie, uumdat het hier zaandgroond is met relatief völle hooltwalln (elzen). Grote kale greune vlaktes met grote boerderiejn zoas in de rest van Freeslaand he´j hier neet zovölle. Van oorsproonk ha´j hier heide, en ie hebt ie hier dan relatief völle kleinere boern. Dat ko´w hier an de huuze (kleine huuskes) ok zeen. Het was hier vrogger op het plattelaand zekers gennen vetpot.
Dokkum is un mooi pleatske en hef nè streekfunctie. Het is oold, neet al te groot, völle weenkels en is het keerpeunt van de Eflstedentocht. Doar zal hier bie de brugge (het keerpeunt) bes wà wat offevleukt wean at de rieders hetzelfde stuk wier terugge monn skaatsen. En Bonifatius is hier in 754 noa Christus vermoordt. Het is nog steeds onduudelijk woer en hoe het precies is gebuurd. Misskien un zaak vuur het cold-case team van de politie Noord-Oost Friesland? Doar bint volgens mie meer as genog relikwieën met DNA van hem bewaard ebleawn. Mear ja, de daders leawt ok à un tiedje neet mear…

Wat ok mooi um te zeen was, bint die typische Freeske watermöln, okwà tjaskers eneumd. Dizze warn in de joarn vieftig hoaste helemaol ´oetestörven´, mear gelukkig warn der nog leu die bie machte warn um ze opni´js te bouwn. Dus doar bint der nò wier elne van in Freeslaand. Dat dut mie deankn an´n Eantersen zoomp, den ok wier, met behulp van un antal enthousiaste leu, is ´geherintroduceerd´ op de Regge…

Un lessen foto is van un mooi oold café hier in Damwoude, wat helaas dichte was. Met zonnen naam dach ik dat Dika hier ok vandan was èkömn…

Het keerpeunt van de Elfstedentocht
De Bonifatiuskapel, den helaas dichte was
Eén van de elf tjaskers in Freeslaand
Zol hier Dieka vandan komn?

22 oktober 2021 – Portrettn

Vandage bi´w vertrökkn vuur un weekend weg noar Freeslaand. Wie hebt un huuske in Damsterwoude (oonder Dokkum) en vanoet doar maakt wie de hele provincie onveilig. As eerste he´w vandage un bezeuk ebrach an Leeuwarden, woo´w oondermeer het Freesk Museum hebt bezoch. Doar was un expositie over icons, ofwà portrettn. Schilderiejn van bekeande en onbekeande leu. Mooi um te zeen en um alle bieschriffen bie de portrettn te leazen. Oonderstoanden foto is un collage dervan. Het mooiste portret op de collage bint die twee portrettn boangan. Mear dat was natuurlijk genne verrassing…

En vuur de leefhebbers, dit portret van een freeske bolle mag natuurlijk ok neet ontbrekkn!