31 december 2021 – Un lessen

Het is vandage un lessen dag van 2021 ofwà ooldjoar! Het is ok het leste berich van mie vuur mien’n blog in 2021. Ik heb vuur elken dag van 2021 un berich “èpoost”, 365 stuks in totaal. He’k un mooi oawerzichte wa’k in 2021 heb mettemaakt. Miskien ha’k wà un soort “de twaalf bessen van tweedoezendeenentwintig” könn maakn met van elke maand één hoogtepunt. Mear jà, dat he’k neet edoan en doo’k nò ok neet mear. Misskien un idee vuur tookn joar (dat schealt mie dan wier twaalf dage un foto maakn).

Helaas vandage ok gen carbidscheetn en ok gennen ooldjoarsborrel dreenkn bie mie ooldershoes. Dat kon neet. Wat doo’j dan vuur iets speciaals a’j in quarantaine zit? Niks appats dus. Vandage bi’k drok èwes met het sneuin van de heage en um vief uur he’bt de zönne en ik un dag offeslötn met un lekker glas belgisch beer. Vanoangd he’w veerder rustig annedoan. Wie hebt oonder het genot van un gleaske, un hapje en de Top 2000 op de achtergroond, un spelletje Keezen edoan. Het joar he’w dus heel röstig oetezötn, zoda’w à vuste krachen konn verzamelen vuur het ni’je joar dat ongetwiefeld wier hectischer en aans oetpakt dan da’w no deankt…

30 december 2021 – De kluurn van hoolt

Met al dat gekloow mu’k natuurlijk wà foto’s bliewn maakn. Hieroonder zee’j in de structuur van een gekloowd stukke baarknhoolt de verschillende kluurn. Die bint heel mooi offestemd op mekaa. Ie zoln hier zo un hedendaags shilderi’je in könn zeen, wat neet mis zol stoan an de mure van het Rijksmuseum Twente. Keuns is vake dichterbie dan da’j deankt…

29 december 2021 – Natuurkunde in de praktijk

Ik heb ooit èleard met natuurkunde dat het systeem streeft noar un toestand met de heugste entropie  (zovölle meugelijk wanorde) bie un zo lèag mogelijke enthalpie (zo weinig meugelijk energieinhoold).  Dit is de Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica. Vandage ha’k hier un vuurbeeld van in de praktijk met mien’n net gekleuwde en gestapelde hoolt.
Un hooltstapel hef namelijk oet zichzelf de heugste entropie en lèagste enthalpie oppezocht duur spontaan umme te valn. Het zochen ziene leagste energietoestand….

Doar was ik natuurlijk neet zo blie met, noa alle energie den ik der à in harre stopt. Ik heb doarumme met nog meer energie alles wier opni’js oppestapeld. Eens kiekn wie ter geet win’n, de natuur of ikke….

28 december 2021 – Hooltkloown

Um un kachel an het braandn te hooln, mut er natuurlijk wà genog hoolt wean. Doarumme he’k mie vandage bezig èheuln met het zaangn en kloown van hoolt. Dat hoolt lig ter à mear dan dree joar te wochen en vandage gung het gangs. Eers zaangn en dan kloown. En dan mun’t de oordöppe natuurlijk op, want stel is vuur da’k wat meender beginne te heurn. Doar he’k volgens de vrouwe nò à las van…Of zol ze bedooln da’k wà good heure mear slech luustere? Ik zeg dan wier teang eur: “ie proat wà völle mear ie zengt zo weinig”. En zo komt wie met mekaa de vri`je dage tusken Kas en Ni’j-joar wà wier duur….

27 december 2021 – Maasheggen

Dizze dage tusken Kas en Ni’jjoar bi’k vrie en de tied wordt dan ok gebroekt om de neurige klussen oet te voern. Zo he’k vandage de meideurnheage flink èsneuid. De täkke greuin alle kaantn op en het wörn laankzamerhaand ene grote weeldernis (in miene oongn dan). Dus de sneuischeare èpakt en het geheel bie èknipt. Ik heb probeerd de täkke zovölle meugelijk umme te beungn noar de heage too zodat dizzen later neet te dunne wordt. Dat kossen wà wat knooin en marteln (en wat schrammn) , mear het lukn oeteandelijk wà. Ik har dit èzeen op de televisie woer ze de zogenaame Maasheggen in Limburg leutn zeen. Dat is nò un Unesco landschap. Nò is oonze heage genne Maasheg, mear as dit later wordt beschreawn as un zuuver vuurbeeld van een Reggeheg, en het wordt ok nog duur de Unesco adopteerd, dan bin ik meer as voldoonde tevrèèn…

26 december 2021 – Het ies kan’t lièn

Het ies kan’t lièn Dat kö’j op dizzen foto wà zeen. Ik begeawe mie op glad ies, mear ik binne neet duur het ies èzakt. Nò goa’k hier natuurlijk ok neet oawer ies van ee’n nacht en kom ik good besloan ten ies. En ies en wederdienende schriew ik morn wier un stukn…

25 december 2021 – Kas in tiedn van corona

In noavolging van un titel van het book “Liefde in tijden van cholera”, köw dit joar de kasdage was “Kas in tiedn van corona” neumn. Wie harn offesprökn um samen met de femilie het oetgebreide kasdiner te hooln, mear helaas, de vrouwe veuln zich ‘s morns neet zo lekker, gung doarumme hen testen en wörn positief ètest op corona. Dat beteakn dat het gezamenlijke kasdiner helaas neet duurgung. An beide kaantn warn à de neurige gerechten prepareert en die ko’w natuurlijk neet laotn stoan. Wie hebt doarumme boetn op stroate de verschillende oonderdeeln oettewisseld, zoda’w op alletwee adressen konn geneetn van hetzelfde kasdiner. Het leek wà o’k waarkn bie Thuisbezorgd.nl, toe’k het ofleavern in Riessen. Achterof he’w mekaa natuurlijk per whatsapp oetgebreid complimeantn egeawn oawer het lekkere etn. Zo ha’w toch nog un betje kas in dizze tiedn van corona.
En de vrouwe? Den veult zich gelukkig neet zo zeek van’n corona. Un betje koorts en un betje hoosen. A’t doar bie blif dan ma’w in de haande kniepn.
Tookn wekke he’w Oold en Niew in tiedn van Corona. Un een’n de appelflapn en un aandern de oliebolln?

24 december 2021 – Kaskaarte

Vuurda’k het vergette (dat ha’k à…), wie weansket oe gezeangde Kasdage en un gelukkig 2022 too. Da’w mear völle noa mekaa mangt ummezeen, in alles wat er gebuurt. Want de leefde, zo staat dat in’n Biebel, den geet er met striekn. Goeie dage!

23 december 2021 – Neet un klein betje ni’jsgierig

Dizze schöape bint neet un klein betje ni’sgierig. Nee, zie stoat heel geane met un snoetn vuuran at er iets te doon vaalt. A’k ze ‘gewoon’ op ‘n foto wille zettn, zet ze het meestal op’n loopn. A’k an het waark binne, komt ze echter direct kiekn. Mear helpn, un helpende poot oetstekn, ho maar…

22 december 2021 – #zinin?

Ken ie de hashtag zinin? Den gebroeke in berichtjes op Twitter at er un gebeurtenis of iets aans gebuurt woe’j onmeunog völle zin in hebt, zoas vakaansie, un feestje of gewoon un keer oet etn goan. Dizzen oonderstoanden foto van nè sappige greunte maakt dat de vrouwe zeg “#zinin”. Ik doarenteangn hoole de boot of en heb un aandere hashtag hiervuur. Wat zol dit wean?