26 november 2023 – Trouw

Tusken de archiefstukke van mie moo veun ik vandage dizze oole kraante. Het is un Trouw van 10 april 1945, één dag noadat Wierdn, Riessen en Eanter bevri’jd bint duur de Canadezen. Dizze kraante mos vuur het noageslachte bewaard wörn zodat dit neet wörn vergetn. Woervan acte!
Kloarbliekelijk hadn ze toen ok al regionale edities van kraantn, want op de achterkaante steet un stukke oawer domie Bouwman oet Almelo den wier op’n kansel harre stoan en oawer Prins Bernard den onverwachts Twente per vliegtuig har bezoch. Wat mie opvaalt an het leste stukke is hoe jubelend hieroawer wörn eschreewn. De leu bint ontroerd en enthousiast over zien bezeuk an Eanske en Hengel. Mear ja, he was tenslotte ok bevelhebber van de binnlaandse striedkrachten den zich eindelijk noa vief joar in’t openbaar kon vertoonn.
A’j dat vergeliekt hoe ter nò oawer hum wordt edach en eskreawn, met in het achterheuwd de Lockheed affaire en het gedoo oawer zien NSDAP-lidmoatschop, is dat wàl un heel groot verschil…

25 november 2023 – Alle balln op Berta

Noa dree joar Corona-afwezigheid, ko’w vanaongd eindelijk wier geneetn van de toneelkeunsten van “Met Mekaa”, de toneelvereninging oet Eanter. Dit jaor hadn ze un stuk oawer Berta, de eigenaresse van un café, woer de zaakn slecht dreait. Al met al völle verwikkelingen, héél domme grapn en völle amusement. En dat allemoal in het plat.
Dit jaar konn ze helaas neet meer in het Hervormd Dienstgebouw in Eanter spölln umdat dat wordt offebrökn. Dus alle vuurstellingen wörn in het Parkgebouw in Riessen espeuld. Niks negatiefs doaraower, mear ik missen nò wàl het plaatselijke van Eanter, woerbie de zaale aaltied ramvol zat, iederene mekaar kenn en dat ok leut bliekn, en woerbie in de pauze een verlotting wörn ehooln woo’j natuurlijk de meest nutteloze dinge konn winn. Helaas, das war einmal…

24 november 2023 – Dooie täkke

Met al die harde weend en den reangn van vandage, valt näost de blaan (“bloaaaaan” zengt ze in Riessen) ok dooie täkke oet de beume. Dat bint smangs nog wàl grote exemplaarn die’k neet geane in’n gazonmeaier wille hemn, dus ik hale ze netjes weg van het gazon. Van dizze twee weggehaalde täkke köj zeen dat de spechen der drok met bint èwes. Oaweràl zit geater in, emaakt duur de spechen, op zeuk noar etn.
Wus ie trouwens dat spechen een heel lange tonge hebt? Sommigen hebt un tonge van wàl 10 centimeter laank. Umdat den neet in’n snavel past zit de tonge bie spechen oawer un schedel en um de hassens hennevooln. Zo könt ze met de tonge, woer an het oeteande een soort haakjes zit, best vear in’n tak komn um insecten te pakn.
Mu’j oe eens vuursteln, dat dit ok bie leu zol wean. Ie zoln ja hoaste zoonder bestek könn etn, dat schealt wier in de ofwaske. Alleanig bie soep he’j un probleem…

23 november 2023 – Pompey

Ik mosse vandage noar un mondhygienist in Riessen (ik heb nò wier un stralende glimlach) en bie de parkeerplaatse zag ik dit beeld van un helm met un heunke stoan. Kiek, en dat mo’k natuurlijk wál eawn op’n foto zettn. Want wat zol dat beteakn, un grootn soldoatnhelm met un klein heunke der vuur? Noavroag leawert op dat dat hier vrogger un Meunsterkolk was, woer in 1672 (het Rampjoar vuur de republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) un Meunsterse soldoat is verzöpn duur de Riessense bevolking. De Meunsterse troepn oonder leiding van bisschop Bommn Beernd hadn onmeunig hoes eheuln in het oosten van Nederlaand, en de bevolking was dat meer as zat. Toen ze eindelijk de kaanse kreangn um wraak te nemn hebt ze dat edoan duur dizzen soldoat te verzoepn. Vandoar den grootn leangn helm. Het heunke zit heel stille te wochen op zien baasje dat neet mear wierkoomp. Het is un Hollaandsen dog, noar het vuurbeeld van Pompey, un hoond van Willem van Oranje.
Juust het contrast tusken het het leawndige heunke en het starre, seempele van’n helm zorgt ervuur dat dit beeld oe bieblif. Het rop spanning en vroangn op. Ik hoppe da’k de vroangn beantwoord hebbe. De spanning den blif (den soldoat kan der niks mear an doon…)

22 november 2023 – Botterzachte beloftes

Het bint vandage de verkiezingen vuur de Tweede Kamer en ok wie hebt oonze plicht wier edoan. Het stemmn was in de Bron (het nieje hervormd dienstgebouw in Eanter) en vol goeie mood en verwachtingen he’w doar oonze stemmn oetebrach.

En nò mear hopn dat alle beloftes die bint edoan ok staand hoold. Want in tiedn van coalitievorming wordt alle harde toozeggingen wier botterzachte. Ie könt er alle kaantn met op. Vuur de verkiezingen wo’j epaaid met de belofte da’j 1000 Euro kriengt (hé, dat koomp mie bekeand vuur…), mear woer het op oetdreait is da’j achterof zelf 1000 Euro mut betaaln. Dit wordt dan verkloard met ‘n oetleg dat het aans 2000 Euro zol wean èwes, dus netto he’j 1000 Euro ekreangn…

Un stemfie mag neet ontbrekn. Noar analogie van de andere partiejvuurzitters: “Voorzitter WAP brengt zijn stem uit”

21 november 2023 – Vuurbereidingen

De vuurbereidingen vuur het nieje kasproject bint wier begönn. Noa het écalante succes van vurig joar, grote verlichte bolln in de beume (het leak wàl un karmis…), hool ik het dit joar mear down to earth met un un strakn kasboom. Hoppelijk bliffe straks in het gazon stoan, want ik heb miene zorgen oawer de constructie. Te völle down to earth is ok wier neet neurig…

19 november 2023 – Un aander beeld

De hele wekke heur’k op de radio en televisie politici met mekaa debatteern oawer meuilijke kwesties woer zie plotsklaps un oplossing vuur hebt eveun, terwiel de regering dat de leste joarn neet lukn. Ik veen het heel biezeunder dat het eur nò opeens wàl lukt noa al die joarn. Mear ja, misskien koomp dat wàl umdat ze zich heel good könt inleawn in alle probleemn. Zie bekiekt alles van verschillende kaantn, doar bint ze tenslotte politicus vuur…
Mear wa’k misse is vake de blik van oonderof, want dat gef vake wier un heel aander beeld. Doarumme, in het kader van de verkiezingen en alle probleemn van en met de politici, vandage un foto van oonderof. Want den gef inderdoad een heel aander beeld…

18 november 2023 – Putdeksel

Bie het blaadern duur de berichen van mienen blog kwam ik oonderstoand verhaal teangn. En umda’k vandage gennen mooin foto har emaakt, he’k dit berich mear in de “reprise” egooid…

Dit putdeksel is ooit duur de smid in Eanter emaakt en lig bie mie ooldershoes. De smid hef’t er un naamn van mie grotvaa vuur gebroekt, alhoewel den toe à lange neet mear leawn. Mear het mooie is, da’j op zonne maneere wà wordt herinnerd. Dit deksel ligt er àl joarn en steeds a’k het zee mu’k eawn deankn an mie opa (he’k trouwens nooit ekeand). Hoe zol hij nò in het leawn hemn stoan? Zolle net zo eangnwies wean as op’n foto? Op wat vuur ne partieje zolle stemmn met de verkiezingen vanwekke? Dat bint zaakn die’k nooit zolle weetn, mear woe’k wá efkes oawer kanne mijmeren. Kortom, wat un putdeksel à neet kan doon…

17 november 2023 – Het heuld der nog wàl vuur

Ik mosse vandage in Utrecht wean, en har doarumme bedach um un earsen trein oet Riessen van 6.03 te pakn, zoda’k alle drokte vuur was. Nou, dat is mie aardig elukt! Ik wasse op tied op het station in Riessen en un trein was gealtneet drok (zachjes oettedrukt ). Helaas, want dat he’j smangs, was ter un wisselstoring en gung un trein in Riessen neet noar Deawnter. Ik konne alleanig via de aandere kaante, Wierdn en Zwolle noar Utrech.
Op station Wierdn zag ik in un tunnel oonder het spoor de naamn van alle buurtschopn van de gemeente Wierdn,op de mure stoan. Wat mie wàl opväl dat un Waterhook der neet bie stön (en de Huurne, ‘n Kloosterhook, ‘t Leijerweerd, etc ok neet.) . Was de vaarve van de letters soms op? Riekt dit noar discriminatie? Of is het un kwestie van gemeentelijke domheid? Ik deanke het leste, mear zeker weetn doo’k dit neet…

Al met al was het un aardig geknooi um via Zwolle in Utrecht te komn. Pas dree-en-un-half uur later wa’k in Utrecht… De NS har het wier good vuur mekaa vandage….